MALATYA YEŞİLYURT KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
10.09.2019.

MALATYA YEŞİLYURT KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1:

Bu yönergenin amacı, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

Bu yönerge, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi kuruluşunun, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

II. BÖLÜM

MALATYA YEŞİLYURT KENT KONSEYİ

TANIMLAR, AMAÇ, OLUŞUM VE ORGANLAR

 

TANIMLAR

Madde 4:

bir oluşumdur.

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanıla bilirlik ve yapabilir kılma ilkelerinin ışığında, hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi’ni,

c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Meclislerini,

d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,

e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,

f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

 

 

AMACI

Madde 5:

a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

 

b) Malatya’nın ve Yeşilyurt’un doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmak,

 

c) Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,

 

d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

 

e) Kent halkı ile birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,

 

f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

 

g) Konseyce alınan kararların Yürütme Kurulu aracılığı ile Yeşilyurt Belediyesi Meclis gündemine alınmasını sağlamak,

 

h) Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 6:

Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

 

a) Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f) Yeşilyurt’ta kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan resmi ve özel kuruluşların ve de sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının Malatya perspektifinden yaklaşmalarına katkı sağlamak,

g)Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

OLUŞUMU

Madde 7:

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Yeşilyurt Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Yeşilyurt Belediye Başkanı veya temsilcisi

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının 1’er temsilcisi.

d) Malatya Yeşilyurt İlçe mahalle muhtarlarının muhtar sayısının  %30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarında seçtikleri temsilciler.

e) Merkez ilçe sınırları içerisinde teşkilatını kurmuş siyasi partilerden 1’er temsilci,

f) Üniversiteden en az bir, en fazla iki temsilci,

g) Sendikalar, noterler, baro, konuyla ilgili dernek ve vakıflardan 1’er temsilci,

h)Kent Konseyi Yürütme Kurulunca oluşturulacak olan meclis, platform ve çalışma gruplarından 1’er temsilci.

 

 

 

ORGANLARI

Madde 8:

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler, Çalışma Grupları ve Platformlar

d) Kent Konseyi Başkanı

 

GENEL KURUL

Madde 9:

a) Genel Kurul; Kent Konseyinin en yetkili organı olup Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, kent konseyi yönerge değişikliği yapabilmek, görev alanlarına giren konularda ve gerekli kararları almak amacıyla toplanır.

 

b) Kent Konseyi Genel Kurulu; Kent Konseyince veya yürütme kurulunca oluşturulmuş Meclisler, platformlar ve çalışma gruplarının Kent Konseyi Yürütme Kurulunca, Kent Konseyi Genel Kurulunun gündemine alınan konularını kararlarını görüşür ve karara bağlar.

 

c)  Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Kurul toplantısına Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul, yılda ikiden az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

 

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 10:

 

a)      Meclisler (Kadın, Gençlik, Engelli, Çocuk ), çalışma grupları ve platformlar Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde hazırlamış olduğu çalışma usul ve esaslarını Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Yürütme Kurulunun onayına sunar.

b)     Meclislerin başkanlarının ve çalışma gruplarının temsilcilerinin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır. Bunlar bir defaya mahsus seçilirler,

c)      Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. İçlerinde konuyla ilgili en az 2 uzman kişi bulundurur. Çalışmalarını planlayarak proje halinde (amaç, hedef, süre, faaliyetler, bütçe vb.) Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Yürütme Kuruluna sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU

Madde 11:

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi asil ve en az 3 yedek üyeden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

 

b)Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, yürütme kurulu üyesi olarak çağırılır.

c) Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

d) Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder. Gündemle ilgili Genel Kurul’da söz almak isteyen ve 2 gün önceden Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı müracaatta bulunan üyelerin müracaatlarını değerlendirir ve Genel Kurul toplantısında, bu üyelere öncelikle söz hakkı verir.

e)Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Yeşilyurt Belediyesi Meclisine sunar ve uygulamayı izler.

 

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ

Madde 12:

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi asil ve az 3  yedek üyeden oluşur. Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla ve işaretli oy sistemi ile seçilir.

 

b) Kent Konseyi üyesi olan herkes, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir.

 

c) Yürütme Kurulu seçimi sırasında genel kurulda belirlenen üyeler, genel kurulun oyuna sunulur ve karara bağlanır.

 

d)Yürütme kuruluna Kent Konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

 

KENT KONSEYİ BAŞKANI

Madde 13: 

a)      Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır.

b)     Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c)      Kent Konseyi başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

d)     Kent konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

e)      Genel Kurul üyelerince verilen önergeler, Kent Konseyi Başkanınca oylatılır veya ilgili organlara havale edilir.          

 

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

Madde 14:

a) Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

b) Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 30 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

 

c) Yürütme Kurulu seçimi ve Kent Konseyi kararları işaretli oy sistemi ile alınır.

 

d) Genel Kurul, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya Madde 7’de öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15:

Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 16:

a) Kent Konseyi Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesi olup, Belediye Başkanı’nın önerisi ve Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

 

b) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yürütme Kurulu’nu bilgilendirir.

 

c) Sekretarya Konsey Başkanı’nın önerisi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenecek gündemi yazılı hale getirerek toplantı tutanaklarını arşivler.

 

d) Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan genel kurul toplantı gündemi, 5 gün önceden kent Konseyi üyelerine günün koşullarına uygun iletişim araçlarıyla (mektup, elektronik posta veya gsm mesaj sistemi v.b) ile bildirilir.

 

Madde 17:

a) Kent Konseyinin sekretarya hizmetlerini, Kent Konseyi Sekreterliği yürütür.

b) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, Kent Konseyi Sekreteri’ne karşı, Kent Konseyi Sekreteri de Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

 

YEŞİLYURT KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 18:

a)      Yeşilyurt Belediyesi bütçesinde, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyine ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

b)     Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir, ayni ve nakdi destek taahhüdünde bulunabilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 19:

Bu yönerge hükümleri, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi’nin genel kurul kararıyla yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 20: Bu yönerge hükümlerini, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Kent Konseyi Genel Sekreterliği uygular.

Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin Kabul Tarihi: 25.06.2019
(
Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Kurulu 25.06.2019 Tarihli Toplantı)