ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
15.06.2016.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

MADDE 1: MECLİSİN ADI VE MERKEZİ
A- Meclisin Adı: Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi
B- Meclisin Merkezi: Yeşilyurt

MADDE 2:  KAPSAM
Bu yönetmelik,  Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3: DAYANAK
Bu yönetmelik 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 8 Ekim 2006 tarihli, 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliği”ne  dayanılarak hazırlanmıştır.
 
MADDE 4: ENGELLİLER MECLİSİNİN AMACI
Engelliler Meclisi; kentli engellinin toplumsal yaşama doğrudan katılımını, eğitim, sağlık, sosyal bakım, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması ile üretim kapasitelerinin, bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneklerinin geliştirerek iş edinme becerisini artırmayı; diğer kentlilerin engellilerle birlikte yaşayarak engelli yaşamının kolaylaştırılmasını ve engellinin toplumsal ve ekonomik üretiminde aktif rol almalarını sağlamayı amaçlar.
         
MADDE 5: ENGELLİ MECLİSİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ 
Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmaları yapar.

 1. Malatya il, ilçe ve köylerdeki tüm engelliler arasında din, dil, ırk, kültür, sosyal sınıf, eğitim, ekonomik ve düşünce farkı gözetmeksizin engelliyi temsil etmek
 2. Engellinin; kentte yaşayan birey olarak kentsel yaşama katılma,  kente ait olma duygularının geliştirilmesi,  toplumsal hayata doğrudan katılmasını sağlamak
 3. Malatya’daki tüm engelli gruplarını bünyesinde toplamak
 4. Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla kamuoyu oluşturmak,
 5. Tüm Toplumun; Engelli insanların sorunları konusunda bilinçlendirilmesi, sorunlarının çözümü için politikalar oluşturulması ve kamuoyunun oluşturmasını sağlamak,
 6. Engellileri; Kentsel yaşam hakkında bilinçlendirmek, Kentsel çözümler konusunda engellilerin katılımını sağlamak
 7. Kanunlar çerçevesinde engelli insanlar arasında samimi ve yakın işbirliği kurmak yardım ve bağlılık hislerini takviye etmek.
 8. Engellileri; yürürlükte bulunan yasal haklarından haberdar etmek, aksayan veya eksik ilgili mevzuatların tespiti, geliştirilmesi, uygun birimlere iletilmesi, yasal hakların kazanımı için gerekli girişimlerde bulunmak mevcut hükümlerin uygulanması ve denetiminin sağlanmasına çalışmak,

 

 1. Uygulayıcılardan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, bu yolla kanundan ve mevzuattan doğan yasal haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tekliflerde bulunmak, kamuoyu oluşturmaktır.
 2. Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,
 3. Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli incelemelerde bulunmak, kamuoyu, basın ve diğer kitle iletişim araçları vasıtasıyla engelli insanların sorunlarının çözümü yolunda çalışmalar yapmak; teklif ve teşebbüslerde bulunmak.

MADDE 6: ENGELLİLER MECLİSİNİN GÖREVLERİ
Yeşilyurt Kent Konseyi Engelli Meclisi aşağıdaki faaliyetleri yerine getirir.

 • Kamuoyunda yaygın olan engellinin tüketici olduğu imajının yok edilmesi ve engelli insanların konumlarına uygun işlerde istihdam edilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak.
 • Engellilerin iş, siyaset, kültür spor vs. alanlarda söz sahibi olması, Engellilerin İhtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak, taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları ve Projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Malatya genelinde yaşayan Engellilerin Envanteri’nin çıkarılması için çalışmalarda bulunmak, Çalışma yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak.
 • Engelli insanların gerek kazanç sağlayacağı gerekse yeteneklerini geliştirebileceği çeşitli iş sahalarında atölyeler açılmasına kamu kurumları ve işverenlerle işbirliği yapmak.
 • Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri, federasyon, Konfederasyonlar ve Rehabilitasyon Merkezleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının tespit edilmesi, çözüm için ortak öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların yapılması. STK larla ve Resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek olmak.
 • Engelli insanların hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde, ilgili merciler önünde temsil etmek ve ettirmek, dava açmak, açtığı davada taraf olmak
 • Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre fiziksel koşulların oluşturulmasını sağlamak,
 • Engellilerin topluma kazandırılması ve eğitiminde büyük rol oynayan rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetimlerin düzenli yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve aileler ile işbirliği yapmak.
 • Engelli istihdamında, iş yerlerinde uygulanması gereken yasal kotaya; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işyerlerinde uyulması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Engelli personel çalıştıran işyerlerinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve çalışma koşullarına yönelik sorunlarının çözüme kavuşturulması için çeşitli düzenlemeler yapılmasını, yaşama geçirilmesi ve engelli vatandaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi için Yönetici, müdür, işveren ve mesai arkadaşlarının bilgilendirilerek, engellerine yönelik gereken kolaylığı göstermeleri ve ilgili düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yapmak.
  MADDE7: ENGELLİLER MECLİSİNİN OLUŞUMU:
  Engelliler Meclisi, kentteki Engellilerle ilgili olan STKlar, Üniversiteler, ilgili Özel ve Kamu kurum, kuruluşlardan görevlendirilen bireyler, Yerel yönetimden ilgili kişilerin katılımı ile oluşur. Faaliyet gösteren engelli derneklerinin kentte kuruluşunun en az 2 (iki) yıl olması.
  Engelliler Meclisinin Üyeleri: aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

   

  • Vali (Temsilcisi)
  • Yeşilyurt Kaymakamı (Temsilcisi)
  • Büyükşehir Belediye Başkanı (Temsilcisi)
  • Yeşilyurt Belediye Başkanı (Temsilcisi)
  • İnönü Üniversitesi Rektörü (Temsilcisi)
  • Malatya Barosu (Temsilcisi)
  • İl Emniyet Müdürü (Temsilcisi)
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Temsilcisi)
  • İl Milli Eğitim Müdürü (Temsilcisi)
  • İl Sağlık Müdürü (Temsilcisi)
  • İl Bayındırlık Müdürü (Temsilcisi)
  • İl Özel İdare Müdürü (Temsilcisi)
  • İş ve İşçi Bulma Kurumu (Temsilcisi)
  • Gençlik ve Spor İl Müdürü (Temsilcisi)
  • Mahalle Muhtarları (Muhtarlar Derneğinin göndereceği % 30 temsilci)
  • Görme Engelliler Derneği (Temsilcisi)
  • İşitme Engelliler Derneği (Temsilcisi)
  • Bedensel Engelliler Derneği (Temsilcisi)
  • Zihinsel Engelliler Derneği (Temsilcisi)
  • Engelli Spor Kulüpleri (1’er temsilci)
 1. a)    Görsem Görme Engelliler Spor Kulübü
 2. b)    İşitme Engelliler Spor Kulübü
 3. c)    Malatya Engelliler Spor Kulübü
 4. d)    İşitme Engelli Çocukları Olan Aileler Spor Kulübü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu (1 temsilci)
 • Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı (Temsilcisi)
 • Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı (Temsilcisi)
 • Yeşilyurt Belediyesi İmar Şube Müdürü (Temsilcisi)
 • Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri (Mecliste grubu olan siyasi partilerin 1 temsilcisi)
 • İl Genel Meclisi Üyeleri (Mecliste grubu olan siyasi partilerin 1 temsilcisi)
 1. a)    Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi
 2. b)    Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği
 3. c)    İşitme Engelliler Koruma Kalkınma Derneği
 4. d)    Görme Engelliler Dayanışma Derneği Malatya Şubesi
 5. e)    Malatya Yetişkin Özürlü Kadınları Koruma Derneği
 6. f)     Şizofreni ile Yaşam Derneği
 7. g)    SOMET Zihinsel Gelişim Derneği
 8. h)   ESGÖRDER
 9. i)     Malatya Alzheimer Derneği
 10. j)      Kanserle Yaşam Derneği
 • TMMOB(Önceliği Engelli olan 1 Temsilci)
 • MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (Önceliği Engelli olan 1 Temsilci)
 • ANESİAD(Önceliği Engelli olan 1 Temsilci)
 • MÜSİAD(Önceliği Engelli olan 1 Temsilci)
 • SENDİKALAR(Önceliği Engelli olan 1 Temsilci)

Kuruluş toplantısının ilk çağrısını ve düzenlemesini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yapar. Yeşilyurt Kent Konseyi; Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve organları oluşturulana kadar toplantıların yürütülmesini sağlar.

MADDE 8: ENGELLİLER MECLİSİ ORGANLARI
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Çalışma Grupları

 

MADDE 9: Genel Kurul

 1. Yılda en az iki defa olağan toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu’nun alacağı kararla Olağanüstü toplanabilir.
 2. Yürütme Kurulu tarafından; gündemiyle birlikte yazıyla, telefon veya E-Posta iletişim yoluyla Üç (15) gün önceden haber verilerek toplanır.
 3. Genel kurul, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Katılanların çoğunluğu ile karar alır.
 4. Toplantı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Ayrıca genel kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen herkes katılır ve gündemdeki konularla  ilgili konuşabilir.
 5. Meclis toplantılarına gerekçesiz 3 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer,  yerine ilgili kurum ya da kuruluşundan yeni üye istenir.
 6. Genel Kurul’a Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık divanında ayrıca başkan yardımcısı ve sekreter yer alır.
 7. Engelliler Meclisi; yürütme kurulunun ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını Kent Konseyi yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla belirler.
 8. Engelliler Meclisi’nde oluşturulan görüşler,Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine ve kurumlara sunulur.
 9. Genel Kurulda Madde 7 de belirtilen kurum kuruluş Stk lar ve Aktif Çalışma grubu başkanları oy kullanabilir. Temsilciler dışında vekâletle oy kullanılmaz.
 1. Engelliler Meclisine Kentteki her engelli üye formu doldurarak üye olabilir. Genel Kurula katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

MADDE 10: YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

 1. Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu1.dönem 2 yıl 2. Dönem 3 yıl Genel Kurul Engelli Meclisi temsilcileri tarafından seçilir.
 2. Genel kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir.
 3. Çalışma gruplarının kurulmasına karara bağlar ve çalışmalarını izler. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporların ya da projelerin engelli meclisinde görüşülmesini sağlar. Uygun görülen raporları ya da projeleri Yeşilyurt Kent Konseyi’ne sunar.
 4. Yürütme Kurulu ayda en az 2 kez toplanır.
 5. Yürütme kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Engelli meclisi seçimli genel kurulundaki seçime sunulan liste sırasına göre yedek üye geçer.
 6. Yürütme Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 
MADDE11:Çalışma Grupları
Engelliler Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Engelliler Meclisi tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir. Engelliler Meclisine üye herkes Çalışma Grubu kurabilir ya da kurulan Çalışma Gruplarına katılabilir. Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’na “Çalışma grubunun amacını ve hedefini” belirten en az beş katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir.

 1. Çalışma grupları kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir proje olarak eylem planını raporu halinde yürütme kuruluna verir.
 2. Engelliler Meclisi Çalışma grupları, Kent konseyi yürütme kurulunda onay gören projeleri hayata geçirilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
 3. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma grupları kendileri belirler.
 4. Çalışma grupları toplantılarında görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutarlar. Her çalışma grubunda Engelli Meclisi Yürütme kurulundan 1 temsilci görev alır, İlgili çalışmaları da engelli meclisi yürütme kurulunda sunar.

MADDE 12: BÜTÇE
Engelliler Meclisi harcamaları, Yeşilyurt Kent Konseyi yürütme kurulu onayı ile Yeşilyurt Kent Konseyi bütçesinden elverdiği ölçüde karşılanır ve kent konseyinin bütçe harcamaları prosedürü uygulanır.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK 
Engelliler Meclisi’nin yönetmeliği, Yeşilyurt Kent Konseyi yürütme Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.