KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
15.06.2016.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1: Bu yönergenin amacı; Malatya da  Kent içinde Yeşilyurt ilçesinde yaşayan kadınlarda, hiçbir ayrım yapmaksızın, kadının hak ve hukukunun korunmasını, kentlilik bilincinin ve toplumsal yaşama katılımını sağlayacak projelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesini ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla çalışan Kadın Meclisinin, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge;  Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge; 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan  Kent Konseyi Yönetmeliği ne ve …………………………………… tarihinde yürürlüğe giren Yeşilyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönergede geçen:

Meclis:  Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi ni, Konsey:  Yeşilyurt Kent Konseyi ni, Başkan: Kadın Meclisi Başkanı nı,Genel Kurul: Kadın Meclisi Genel Kurulu nu,Yürütme Kurulu: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu nu, Çalışma Grupları:Kadın Meclisi bünyesinde çeşitli alanlarda derinlemesine kapsamlı çalışma yapmak üzere Yürütme Kurulu tarafından Konsey Yürütme Kurulu na sunulup onaylanan grupları Gönüllü Üye: “Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Gönüllü Üye Bilgi Formu”nu (Ek-1) ve ‘’Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Gönüllü Üye Sorumluluk Formu”nu (Ek-2) doldurarak,  Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından üyeliği onaylanmış kişileri ifade eder. ilk kadın Kadın  meclisi oluşumu sürecinde,Kadın meclisi  genel kurul  üyeliklerini yürütmek genel yürütme kurulu tarafından onaylanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kadın Meclisinin Oluşumu

Madde 5: Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumları, vakıflar, dernekler, mahalle hizmet birimleri, kadınlarla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları ve baro temsilcileri, kadın kooperatifleri ve birlik temsilcileri, seçilmiş kadın temsilciler, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü üyelerden oluşur.

Kadın Meclisin Görevleri

Madde 6:

Kadınların; girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek,Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve bu doğrultuda politikalar, projeler oluşturulmasında aktif rol almalarını sağlamak,Kentin ihtiyaçlarını belirleyerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri dahilinde çözüm önerileri üretmek ve çözümleri yaşama geçirmek,İl de toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,Kadınların toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür vb alanlarında duyarlılığını artırarak söz sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve birlikte çalışma alışkanlığını kazandırmak,Kadınların; kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,Kadın Meclisini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, bu amaca yönelik aktiviteler düzenlemek,Kadın çalışmalarını oluşturmak ve destek vermek

Çalışma İlkeleri

Madde 7:

Çalışmalara ve toplantılara kentte yaşayan tüm kadınlar katılabilir,Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki içinde olamaz ve siyasi amaçlı faaliyette bulunamaz,Olumsuz ayrımcılığa ve şiddete karşıdır, Meclis çalışmalarının tümünde şeffaflığı esas alır,Diğer meclisler ve Kent Konseyine bağlı diğer çalışma grupları ile işbirliği yapar,Bilgi paylaşımı karşılıklı, tarafsız ve eşitlik ilkesine dayanır, Kadın meclisi kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar ve özel çıkarlar doğrultusunda kullanamaz,Değişimi, yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser,Kadınlara yönelik proje oluşturma ve uygulama aşamasında çalışanlarda cinsiyet ayrımı yapılmaz, esas olan devamlılık ve gönüllülüktürMeclis ve Çalışma Gruplarında herkes eşit söz hakkına sahiptir. Bu toplantılarda eşitlik, tarafsızlık ve saygı ilkelerine uyulur,Kadın Meclisindeki tüm çalışmalarda kişi ya da kurum adı onay alınarak kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeliği ve Organları

 Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeliği

Madde 8: Bu yönergenin Madde 5 te belirtilen kurum/kuruluşlardan aşağıdaki sayıda kadın temsilcilerin üyeliği sağlanmalıdır.

Malatya Yeşilyurt ilçe kaymakamlığ: 1 temsilci, Yeşilyurt Belediyesi: 1 temsilci,Malatya Yeşilyurt ilçe de yer alan Siyasi Partilerden: 1 er temsilci, Yeşilyurt Belediyesi: 1 Kadın Komisyonu olan ve/veya kadına yönelik çalışmalar yapan Dernek/Vakıflar: 1 er temsilciSendika, Baro ve Odaların Kadın Komisyonlarından veya Üyelerinden: 1 er temsilciKadın Kooperatiflerinden: 1 er temsilciKadın Muhtarlar: İlimizde bulunan Üniversitelerden 1’er  Akademisyen: Gönüllü Üyeler: 18 yaşını doldurmuş ve Malatya  Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden  veya faailiyet gösteren kişilerden oluşur. Sayısı 5 geçmemek üzere , Yeşilyurt  kaymakamlığı  tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciler.

Organları:

Madde 9: Kadın Meclisi nin organları

Kadın Meclisi Genel Kurulu,Kadın Meclisi Yürütme Kurulu,Kadın Meclisi Çalışma Grupları

1. Kadın Meclisi Genel Kurulu:

Madde 10: Madde 8 de yer alan üyelerden oluşur.

İlk oluşumda yürütme kurulunun belirleyeceği tarihte toplanır.Yeşilyurt Kadın Meclisi nin en yetkili organı olup, yılda en az 2 kez toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu nun kararı ile gerektiğinde olağanüstü toplanır.Kadın Meclisi Genel Kurulu nu oluşturulan Genel Kurul üyelerinin 3 te birinin teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.Genel Kurul a Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Başkanlık eder. Kadın Meclisi Başkanı nın talebi üzerine Genel Kurul üyeleri arasından yazılı önerge ile teklif edilen ve yapılan oylama sonucu en çok oyu alan 1 başkan ve 2 yazman Genel Kurul için Divan a seçilir. Genel Kurul da her üye eşittir ve bir oy hakkına sahiptir. Vekâlet yoktur. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 7 gün sonra aynı yer ve saatte yeniden toplanır. Toplantı gündemli olarak yapılır. Yürütme Kurulu tarafından gündemi ile birlikte yerel basında en az  7 gün önceden toplantı yeri, saati ve günü ile birlikte haber verilerek toplanılır. Genel Kurul esnasında konuşulması talep edilen konular ile ilgili Divan Başkanına yazılı önerge verilerek konunun gündeme alınması sağlanabilir. Önerge oylanarak oy çokluğu ile kabul edilir.Genel Kurul Toplantıları na gerekçesiz olarak üç kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu kişi temsilci ise yerine ilgili kurum ve kuruluşlardan yeni temsilci istenir.Meclis, Genel Kurulu nda Kurum ve Kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve Kuruluşlarca ilk kez belirlenen veya herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, Meclis in gündemindeki ilk Genel Kurul Toplantısı ndan en az 10 gün önce Yürütme Kurulu Başkanlığı na bildirilir. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz. Kadın Meclisi Üyeleri Kadın Meclisi adı altında ticaret yapamaz. Bireysel, kurumsal, siyasal çıkar gözetemez. Bunlara yönelik çalışmalar yapamaz. Tespiti halinde üyeliği düşer. Genel Kurul da  Yürütme Kurulu nun üye seçimi kapalı oy – açık sayımla; gündem, yönerge değişikliği, projelerin kabulü, açık oy – açık sayım ile yapılır. Kadın Meclisi Seçimli Genel Kurulu nda oy kullanmak için en az on beş gün Kadın Meclisi üyeliği zorunludur. Üyeler için ayrı bir Katılımcı Listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar.

2. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Esasları

Madde 11:

Yürütme Kurulu Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından iki yılda bir seçilir. Yürütme Kurulu na Kadın Meclisi üyelerinden dileyen herkes aday olabilir. Yürütme Kurulu11 asıl ve11 yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulu na seçilen asıl üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkan ve Sekreterini seçer. Her Çalışma grubunda Yürütme Kurulu nun asıl veya yedek üyelerinden bir temsilci görev alır. Yürütme Kurulu 15 günde bir asıl üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik durumunda Başkan ın oyu iki oy sayılır. Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste üç kez yazılı özür bildirmeden ya da üst üste altı kez yazılı özrü olsa dahi katılmayan üyenin Yürütme Kurulu Üyeliği düşer. Boşalan Yürütme Kurulu üyeliğine sıralamaya göre Yedek Yürütme Kurulu Üyesi çağrılır. Yürütme Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılan asıl üyenin yerine sıralamaya göre yedek üyelerden biri çağrılır.

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu nun Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 12:

Kadın Meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak, Yürütme Kurulu Kadın Meclisi Genel Kurulu Toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantıların belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımıyla gerçekleştirilmesini sağlamak,Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararların gerçekleştirilmesini sağlamak, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Kadın Meclisi arasında koordinasyon sağlamak ve geliştirmek,Gerektiğinde ildeki veya diğer illerdeki Kadın Meclisleri ile iletişime ve işbirliğine geçmek,Kent Konseyi Çalışma Gruplarına görüşlerini almak ve aktarmak kaydıyla temsilciler göndermek,6 aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul a sunmak,Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile ilişkileri etkin yürütmek,Çalışma Gruplarının hazırlamış olduğu raporların ya da projelerin Kadın Meclisi Genel Kurulu nda görüşülmesini sağlamak, uygun görülen raporları ve projeleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu na sunmak,Kadın Meclisi nin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişiyi belirlemek.

3. Kadın Meclisi Çalışma Grupları

Kadın Meclisi Çalışma Grupları nın Kuruluşu ve Çalışma Şekli

Madde 13:

a. Kadın Meclisi Çalışma Grupları Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.

b. Kadın Meclisi Genel Kurul üyeleri ve Malatya da yaşayan herkes Çalışma Grubu nda görev alabilmek için Yürütme Kurulu na dilekçe ile başvurur.

c. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu temsilcisi başkanlığında ilk toplantısını yapar ve kendi içinden Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini seçer. Başkan grup ile ilgili her türlü çalışmayı takip eder. Toplantı Tutanağının yazılmasından, arşivlenmesinden ve gündem tespitinden sorumludur. Başkan, grupta tartışılan konuları doğru ve eksiksiz biçimde Yürütme Kurulu na yazılı olarak iletir.

d. Çalışma Grubu en geç bir ay içerisinde çalışmalarına başlar. Yürütme Kurulu na çalışma alanları ile ilgili projelerini “Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Grubu Proje Formu”nu (Ek–3) doldurarak sunar. Yürütme Kurulu formu değerlendirir. Projenin devamı, geliştirilmesi veya feshedilmesi ile ilgili değerlendirmesini yazılı olarak Çalışma Grubu na bildirir.

Kadın Meclisi Çalışma Grupları Esasları:

Madde 14:

Çalışma Grupları nda devamlılık esastır. Üç kez mazeretsiz toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer. Toplanma zamanı ve toplanma şekillerini Çalışma Grubu belirler. Çalışma Grupları nda doğruluğu ispatlanmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz. Çalışma Gruplarında konularıyla ilgili uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından ve ilgili gruplardan yararlanılabilir ve bilgi alınabilir. Çalışma Grupları Gönüllüleri Kadın Meclisi adı altında ticaret yapamaz. Bireysel, kurumsal, siyasal çıkar gözetemez. Bunlara yönelik çalışmalar yapamaz. Tespiti halinde üyeliği düşer. Dil, din, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz. Her Çalışma Grubu, kendi çalışma sistemini Kadın Meclisi Yönergesine ters düşmemek koşuluyla belirler. Çalışma Grupları nda, Belediye ve ilgili birimlerin; Üniversite ve ilgili bölümlerin, Valilik, resmi/sivil kurum/kuruluşlarla ortaklıklar kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

Madde 15: Kadın Meclisi harcamaları Kent Konseyi bütçesinden karşılanır ve Kent Konseyi Bütçe Harcamaları Prosedürü uygulanır.

Sekretarya Hizmetleri

Madde 16: Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kadın Meclisi nin çalışmaları için mekan ve diğer büro ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Denetleme

Madde 17: Kadın Meclisi çalışmaları şeffaftır. Dileyen Genel Kurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kadın Meclisi çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ndan alabilir.

Yürürlük

Madde 18: Bu Yönerge 10 Eylül 2014 tarihinde yapılacak Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın meclisi genel kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19: Bu yönerge hükümleri Odunpazı Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 YEŞİLYURT KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Çalışma grubunda görev almak isteyen kişi dilekçe ile Yürütme Kurulu na başvurur.

Yürütme Kurulu Çalışma Grubunu oluşturur.

Çalışma Grupları Yürütme Kurulu Temsilcisi Başkanlığında ilk toplantısını yapar. Çalışma grupları ilk toplantıda kendi içinden Başkan, Başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

Çalışma Grupları en geç 1 ay içerisinde çalışmalarına başlar. Gerçekleştirilmesi düşünülen projeler grupta karara bağlanarak Yürütme Kuruluna Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Yeşilyurt Meclisi Çalışma Grubu Proje Formu doldurularak sunulur.

Gerekçeleri ile yazılı olarak projeyi çalışma grubuna iade eder.

Yürütme Kurulu projeyi değerlendirerek karar verir.

Raporlar ve temsilci görüşleri doğrultusunda Yürütme Kurulu değerlendirme yaparak projenin devamına, geliştirilmesine veya feshedilmesine karar verir.

Çalışma Grupları Yürütme Kurulu tarafından onaylanan projeleri uygulamaya başlar ve aylık raporlarla Yürütme Kurulu na bilgi verir.

 

 

 

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri:

 • AYŞE TURHAN - Yürütme Kurulu Üyesi
 • DERYA KAYABAŞ - Yürütme Kurulu Üyesi
 • HÜLYA BİNGÖL - Yürütme Kurulu Üyesi
 • HEDİYE ALAN - Yürütme Kurulu Üyesi
 • KÜBRA YILMAZ - Yürütme Kurulu Üyesi
 • MERAL ASLAN - Yürütme Kurulu Üyesi
 • RABİA AKKOÇ - Yürütme Kurulu Üyesi
 • SONGÜL AKSÜT - Yürütme Kurulu Üyesi
 • YÜKSEL KAYA - Yürütme Kurulu Üyesi
 •  
 • YEDEK ÜYELER:

 • AYCAN ASLAN - Yedek Yürütme Kurulu Üyesi
 • SERPİL KARSLIOĞLU - Yedek Yürütme Kurulu Üyesi
 • DERYA GÜLTEKİN - Yedek Yürütme Kurulu Üyesi